അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ

Cosmetic Egg

സൗന്ദര്യവർദ്ധക മുട്ട: ലാറ്റക്സ് അല്ലാത്തത്

SILICONE TRANSPARENT POWDER PUFF

സിലിക്കൺ സുതാര്യമായ പൗഡർ പഫ്: സിലിക്കൺ

Make-Up Powder Puff

മേക്കപ്പ് പൗഡർ പഫ്: നോൺ-ലാറ്റക്സ്

Make-Up Brush

മേക്കപ്പ് ബ്രഷ്: തടി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, കുറ്റിരോമങ്ങൾ, നോൺ-ലാറ്റെക്സ്

Make-Up Box

മേക്കപ്പ് ബോക്സ്: സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പേപ്പർ, സ്പോഞ്ച്

Make-Up Powder Puff-2

മേക്കപ്പ് പൗഡർ പഫ്: ലാറ്റക്സ്, നോൺ-ലാറ്റക്സ്, സ്പോഞ്ച്, തുണി ബാഗ്